Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

 

Neve:

Zeisel-Szűcs Anita

Székhelye:

1047 Budapest, Labdarugó utca 63.

Nyilvántartási száma:

50140864

Adószáma:

67375721-1-41

E-mail cím:

info@smallwedding.hu

Online elérhetősége:

https://smallwedding.hu/

Telefonszáma:

+36 30 593 69 43

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő.

 

 1. Az Adatfeldolgozó megnevezése

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet  4. cikk (8)).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

II.1. Adatkezelő könyvviteli szolgáltatója

Cégneve:

Totál Kontroll Bt.

Székhelye:

1183 Budapest, Tarcsai Vilmos utca 11.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-06-754954

Adószám:

21514405-1-43

Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

II.2. Adatkezelő tárhelyszolgáltatója

Cégneve:

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-882068

Adószám:

13962982-2-42

Online elérhetősége:

Főoldal

Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az Adatkezelő által üzemeltetett https://smallwedding.hu weboldal üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges adatok tárolását biztosítja. Ennek megfelelően tárolja az érintettek azon adatait, amelyeket a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a https://smallwedding.hu/ weboldal használata során Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak.

 

III. Adatkezelés általános elvei és adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató, esküvőszervezéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó  egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

 

Adatkezelő elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatást felhasználók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak a védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

 

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatotokat kezel, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen tájékoztató előzetesen meghatározott, és amelyhez az érintett a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

 

Adatkezelő, felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az esetleges munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

 

Adatkezelő biztosítja:

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;
 3. c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

 

 1. Tájékoztatás az Adatkezelés jogszerűségének a biztosításáról

 

IV.1. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén, kezeli a vele szerződött természetes személy nevét, lakcímét, anyja nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét.

 

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő, az Adatkezelő könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

Adatkezelő  nem kötheti szerződés megkötését, illetve annak teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

 

IV.2. Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján, sütik (cookie) alkalmazása

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 155. § (4) bekezdése szerint: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.” Ezen rendelkezésre is tekintettel az Adatkezelő az érintett (felhasználó) számára az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

IV.2.1 sütik (cookie) alkalmazása

 

A cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

 

Az Adatkezelő weblapjára (https://smallwedding.hu/) látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

A honlapon alkalmazott sütik:

 

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során.

Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 1. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

 

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

IV.2.2. látogatói adatkezelés

 

Adatkezelő a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 

 • a látogató által használt IP cím
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja

A fenti adatokat az Adatkezelő a jogos érdekének megszűnéséig őrzi meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatja.

 

 1. 3. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik a kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatos adatkezelés, valamint a jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés során. A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

IV.3.1. Kapcsolatfelvételi űrlappal („Ajánlatkérés”) kapcsolatos adatkezelés

 

Kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya, egyéb az érintett által önként megadott adat.

Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatok kezelésének célja: az érintettel történő kapcsolattartás, árajánlat szolgáltatása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő, Adatkezelő tárhelyszolgáltatója adatfeldolgozóként.

Adatkezelő weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatást igénybevevő természetes személy, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

 

IV.3.2. Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés

 

Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatkezelés során a kezelhető személyes adatok köre: a kapcsolattartó, képviselő természetes személy: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: a jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

IV.4. Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok különösen: adószám, név, cím, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő, valamint az adó és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében eljáró adatfeldolgozó.

 

IV.5. Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel során az érintett, hozzájárulása alapján kezeli az érintett  természetes személy Facebook és Instagram profiljának nyilvános adatait.

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a nyereményjáték végelszámolásáig.

 

 1. Adatkezelési tevékenység nyilvántartása

Az Adatkezelő által kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját, a jogosultsági szinteket az alábbi táblázat összefoglalva szemlélteti

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái

Személyes adatok kategóriái

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek

(jogosultak kategóriái)

Adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

Szerződő természetes személy adatainak kezelése, nyilvántartása

 

Szerződés megkötése, teljesítése.

Szerződés teljesítése

 

Szerződő természetes személyek.

 

Természetes személy neve, lakcíme, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, számlázási címe.

Adatkezelő, az Adatkezelő könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói.

.

A szerződés megszűnését követő 5 év

 

Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján – sütikezelés

 

A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkament /session/ sütik, használat elősegítése, információk gyűjtése, holnaplátogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztése

Az érintett hozzájárulása munkamenet süti esetén jogi kötelezettség 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

 

A honlapra látogatók

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, cookie beállítások.

Adatkezelő képviselője

 

Adatkezelő jogos érdekének a megszűnéséig.

Kapcsolat űrlappal kapcsolatos adatkezelés

Az érintettel történő kapcsolattartás, árajánlat szolgáltatása

Az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatást igénybevevő

Név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya, egyéb az érintett által önként megadott adat.

Adatkezelő, Adatkezelő tárhelyszolgáltatója adatfeldolgozóként.

 

Hozzájárulás visszavonásáig

Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóra vonatkozó adatkezelés

Jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

Érintett hozzájárulása,

szerződés teljesítése

Jogi személy kapcsolattartója, képviselője.

Neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelő

.

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése járulékkötelezettségek teljesítése.

Jogi kötelezettség teljesítése

 

Szolgáltatást igénybevevő természetes személyek.

 

Adószám, név, cím, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása.

Adatkezelő, valamint az adó és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében eljáró adatfeldolgozó.

 

8 év (Számviteli törvény 169.§)

 

Nyereményjáték szervezése

Nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése.

Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a játékos önkéntes hozzájárulása.

Nyereményjátékban részvevők.

Az érintett  természetes személy Facebook és Instagram profiljának nyilvános adatai.

Adatkezelő

A nyereményjáték végelszámolásáig.

 

 

 

 

 1. Adatvédelmi incidens

VI.1. Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

 

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. 

 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

 1. 2. Adatvédelmi incidens bejelentése

Az Adatkezelő a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Így például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány)

 

Az adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

 

– ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

– ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

– közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

– ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

– ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 1. 3. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 

– az érintett személyes adatok körét,

– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

– az adatvédelmi incidens időpontját,

– az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

– az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

– az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

 

 

VII. Az érintettet megillető jogosultságok

 

VII.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

VII.2. Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés célja;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

VII.3. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

VII.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
 3. c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

d)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,

 1. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

VII.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 1. d) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

VII.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

 

A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

VII.7. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben:

 

 1. a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul

és

 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

VII.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

VII.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

 

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 1. b) az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 1. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

VII.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább:

 

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

 

 

VII.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

VII.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogorvoslat tárgyában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

 

VII.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

VIII. Záró rendelkezések

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Adatkezelő a Rendelet  13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további – az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges – információk nyújtását kérheti.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást ad.

Adatkezelő tájékoztatja a szolgáltatását igénybevevőket, valamint az egyéb érintetett, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi.

Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

 

Kelt: Budapest, 2018. november 26.